ساختار سازمانی

پیشرفتهای به دست آمده در عرصه فناوری اطلاعات در چند دهه گذشته، ضرورت تجدید نظر در مسائل مختلف از جمله ساختار سازمانی را اجتناب ناپذیر کرده است. به کارگیری فناوریهای اطلاعاتی، نظیر: اینترنت، پست الکترونیکی و نیز فراگیر شدن استفاده از کامپیوتر باعث شده تا شکلهای سازمانی جدیدی پا به عرصه وجود بگذارند که ماهیتی کاملاً متفاوت با سازمانهای سنتی، بزرگ و دیوانسالار دارند. ساختار سازمانهای پیشرفته امروزی به صورت واحدهای کوچک، خودکفا و منعطف، همراه با سیستم‌های ارتباطی پیشرفته است. از ویژگیهای تاثیرات  یک ساختار سازمانی مناسب  می‌توان به  حس رقابت در بهبود خدمات   ، ایجاد انگیزه در نیروی انسانی، استفاده بیشتر از تکنولوژی ارتباطات، ، کارآفرینی، طراحی مجدد مشاغل، حمایت از حسابرسی اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، تاکید بر نرم افزار به جای سخت افزار، و پویایی فرایند خط‌مشی‌گذاری اشاره کرد.امروزه، محیط سازمانها آبستن تغییرات، فرصتها و چالشهای زیادی است که توانایی و قابلیت رویارویی با آنان را می توان از سازمانها انتظار داشت. از یک طرف، داشتن نگاه استراتژیک به تغییرات و فرصتهای حاصل از تغییرات، و از طرف دیگر، بهبود تواناییها و زیرساختهای سازمان می تواند سازوکار مناسبی برای موفقیت بلندمدت و پایدار سازمان باشد.نگاه شرکت راد اندیش ویرا در طراحی ساختار سازمانی خود بر گرفته از این رویکرد می باشد که منابع آن برگرفته از  تجربه‌های افراد سازمان، گزارشها، بانک‌های اطلاعاتی و پرونده‌ها است. راد اندیش  نیروهای تربیت شده ، ماهر و دارای انگیزه خوب خود را در یک مجموعه دانش محور به کار گرفته؛ به گونه‌ای که این امر جزء ضروری و جدانشدنی از استراتژی شرکت قلمداد شده به طوری که اطلاعات و دانش در  مجموعه راد اندیش ویرا هدف اصلی در چیدمان منابع و طراحی نیروهای ارزشی خود بوده و تفکر دانش محور  به منزله وجه تمایز این شرکت با سایر رقبا می باشد.

 رضایت شما سرمایه ماست 

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • 1
  • 2