التزام و اصرار بر اصول اخلاقی والاترین شرط کار  و کلید موفقیت تجارت ماست .

آشکارا و صریح بیان می کنیم ،هر موفقیتی که بدون توجه به اصول اخلاقی بدست آید شکستی بزرگ برای مجموعه  به حساب می آید.راد اندیش ویرا خود را ملزم به رعایت اخلاق در تمامی شئون کاری دانسته و هیچگونه سهل انگاری را برای خویش در این رابطه بخشودنی نمی داند. ایمان داریم  که  تنها با داشتن این باور می توانیم ارزش ها و الگوهای والایی را برای خود در نظر داشته و برای رسیدن  به آنها برنامه ریزی  کنیم  .

 ارزش هایی  که در راد اندیش پاس داشته می شود:

 مسئولیت پذیری

 • وفای به عهد
 • ارتقاء فرایندهای ماشینی و انسانی در راستای بهبود کیفیت
 • سرمایه گذاری در تولید دانش و داشتن نگرش ارزشی به نیروها
 • احترام به حقوق  و حریم  شخصیت های حقیقی و حقوقی

 رضایت شما سرمایه ماست 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • 1
 • 2