ماموریت

زمانی که یک بنگاه  تجاری شکل می گیرد در جریان رشد و توسعه عوامل سازمانی  مثل استراتژی ها، خط مشی ها تصمیمات مدیریت، مسیر حرکت سازمـــان را مشخص می سازد وقتی این عوامل سازمانی با هدفهای فردی (گرایشها، ارزشها، ادراکات و انتظارات) در قالب متغیرهای میانجی یک سو و هماهنگ گردد، متغیرهای بازده به شکلهای مختلف تحت عنوان اهداف سازمانی ظاهر میشود. اهداف ما با توجه به این متغیر ها  و عوامل برای سال 1392 اینگونه مصوب گردید:

 •          کاهش هزینه های فرصت از دست رفته سرمایه
 •         کاهش دوباره کاریها و اشتباهات
 •        کاهش زمان مرده یا زمان تلف شده جهت تحویل به موقع
 •          افزایش سطح رضایت و وفاداری به مشتری با ارائه خدمات قبل، حین و بعد از فروش
 •          افزایش سهم فروش به منظور بالابردن سطح درآمد و سود
 •          افزایش سطح کیفیت محصول یا خدمات
 •          افزایش سطح انگیزه کارکنان از طریق اجرای دوره های آموزشی و سمینار، توسعه وغنی سازی شغل

 رضایت شما سرمایه ماست 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • 1
 • 2