آموزش

مبحث آموزش در شرکت راد اندیش ویرا با رویکرد سفارش محور تعقیب میگردد ، به این مفهوم که  پرسنل سازمان متقاضی در زمینه تجهیزات موجود یا تجهیزاتی که برنامه تامین آنها در حال بررسی است ، دچار نقصان اطلاعات بوده و منبع مناسبی برای رفع نیاز خود نمیشناسند و یا قادر به بهره برداری از آن نیستند . یا شاید به اندازه کفایت بر کارکردها وکارایی های دستگاههای سازمان خود تسلط نداشته و نقاط ضعف و قوت آن را بخوبی نمیشناسند واحیانا ممکن است در حد تجربه با بخشی از ویژگیهای تجهیزات اشنا باشند . ممکنست دغدغه مدیران در لایه های بالا  این باشد که آیا تجهیزات موجود و دانش فنی کارکنان در حدی هست که پاسخگویی توسعه چند سال آینده سازمان باشد ؟ نرسیدن به این نقطه صد درصدی جمع بندی معمولا از عدم اشراف کافی به تجهیز ناشی میشود . مدیرانی که متاسفانه بر اثر تراکم کارها و وظایف ، زمانی برای مطالعه مفید و بروز بودن ندارند، چه باید بکنند ؟ آیا میتوان با سعی و خطا زمان و اعتبار و بودجه سازمان را مصروف طرخی فاقد مطالعه کافی کرد ؟  اینجاست که نقش آموزش مفید و هدفگرا مشخص میشود . شرکت راد اندیش ویرا برای آموزش با تمرکز بر روی تجهیزات ، آمادگی داشته و میتواند اینگونه خللها را کاملا پرنماید . شیوه این شرکت شکافتن هسته اصلی موضوع مورد آموزش و اهتراز از مطالب حاشیه ای وکمتر کاربردیست.

 رضایت شما سرمایه ماست 

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • 1
  • 2